หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สำนักขุนเณร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
 
พัฒนาระบบคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีการเชื่อมโยง สามารถใช้งานได้ดี สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
 
การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
 
การติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนและสัญญาณไฟจราจร ให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
  พัฒนางานสาธารณสุข
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันและรักษาสุขภาพ
 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชน
 
การตรวจร้านค้าและสถานประกอบการให้มีมาตรฐานในการจำหน่ายสินค้า
  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 
ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 
การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
การส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้นำ
 
ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชนและประชาชน
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
 
สนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง-การบริหาร
 
พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการบริหารจัดการ
 
การจัดอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครองและกฎหมายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การจัดวางระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153