หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
 
พัฒนาระบบคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีการเชื่อมโยง สามารถใช้งานได้ดี สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
 
การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
 
การติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนและสัญญาณไฟจราจร ให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
  พัฒนางานสาธารณสุข
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันและรักษาสุขภาพ
 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชน
 
การตรวจร้านค้าและสถานประกอบการให้มีมาตรฐานในการจำหน่ายสินค้า
  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 
ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 
การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
การส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้นำ
 
ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชนและประชาชน
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
 
สนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง-การบริหาร
 
พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการบริหารจัดการ
 
การจัดอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครองและกฎหมายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การจัดวางระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153