หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่อง มาตรการป้องกันการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน (พี่วรรณ) [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)