หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


 
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
แบบประเมินผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ลำดับภาพที่ 1/2
แบบประเมินผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
แบบประเมินผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบประเมินผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 162/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ประกาศปฏิทินการประเมินฯ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประเมินใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพิจิตรต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้วย
         ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด
         เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร จึงขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินฯ โดยสามารถเข้าไปตอบแบบประเมินได้ด้วยตนเอง..
โดยแสกน QR Code ด้านข้างนี้.... ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม - 31  พฤษภาคม  2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 15.34 น. โดย คุณ ธนากร สุดใจ

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153