หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 

 
ประกาศฯ การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
QR Code IIT (บุคคลภายใน)
ลำดับภาพที่ 1/2
QR Code EIT (บุคคลภายนอก)
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
QR Code IIT (บุคคลภายใน)
QR Code EIT (บุคคลภายนอก)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีประกาศลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งได้กำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องมีผลการประเมินฯ 85 คะแนนขึ้นไปภายในปี พ.ศ. 2565 และสามารถดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม
        ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด
        เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร จึงประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินฯ โดยสามารถเข้าไปตอบแบบประเมินได้ด้วยตนเอง โดยแสกน QR Code ด้านข้างนี้... ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564  

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 13.55 น. โดย คุณ ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153