หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.samnak-kn.go.th/or... https://www.samnak-kn.go.th/or... https://www.samnak-kn.go.th/or... https://www.samnak-kn.go.th/or... https://www.samnak-kn.go.th/or... เมนู ข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร
1.โครงสร้างเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
ประกอบด้วย
1.1.คณะผู้บริหาร
1.2.สมาชิกสภาเทศบาล
1.3.โครงสร้างส่วนราชการ กอง/งาน
2.โครงสร้างคณะผู้บริหาร
3.โครงสร้างสภาเทศบาล
4.โครงสร้างสมาชิกสภาเทศบาล
5.โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการo2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.samnak-kn.go.th/bo... https://www.samnak-kn.go.th/me... https://www.samnak-kn.go.th/st... https://www.samnak-kn.go.th/st... https://www.samnak-kn.go.th/le... เมนู บุคลากร  ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ผู้นำชุมชน
1.ผู้บริหารและคณะผู้บริหาร
2.สมาชิกสภาเทศบาล
3.หัวหน้าส่วนราชการ
4.บุคลากร
5.ผู้นำชุมชน
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.samnak-kn.go.th/pr... https://www.samnak-kn.go.th/pr... เมนู ข้อมูลพื้นฐาน  อำนาจหน้าที่
1.อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาล
2.อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.samnak-kn.go.th/pr... เมนู แผน    แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ หน้า 34
วิสัยทัศน์การพัฒนา หน้า 34
พันธกิจ หน้า 34
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน้า 36
เมนู  แผน    แผนดำเนินงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.samnak-kn.go.th/co... เมนู ข้อมูลพื้นฐาน  ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.samnak-kn.go.th/pr... https://www.samnak-kn.go.th/la... https://www.samnak-kn.go.th/la... https://www.samnak-kn.go.th/la... https://www.samnak-kn.go.th/pr... เมนู ระเบียบ
1.เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
2.พรบ./พรก.
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.samnak-kn.go.th/ne... https://www.samnak-kn.go.th/ne... https://www.samnak-kn.go.th/ne... https://www.facebook.com/samna... เมนู ข่าวสาร
1.ข่าวประชาสัมพันธ์
2.กิจกรรม
3.ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4.เฟรสบุค
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.samnak-kn.go.th/we... https://www.samnak-kn.go.th/co... https://www.samnak-kn.go.th/co... https://www.samnak-kn.go.th/co... https://www.samnak-kn.go.th/ho... 1.เมนู หน้าหลัก ด้านขวามือด้านบน (Facebook)
2.Facebook เฟรสบุค เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
3.แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.ร้องเรียนร้องทุกข์
5.รับฟังความคิดเห็น
o9 Social Network https://www.samnak-kn.go.th/ho... https://www.facebook.com/samna... https://www.facebook.com/samna... https://www.samnak-kn.go.th/co... https://www.samnak-kn.go.th/co... https://www.samnak-kn.go.th/co... 1.เมนู หน้าหลัก ด้านขวามือด้านบน (Facebook)
2.Facebook เฟรสบุค เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
3.แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.ร้องเรียนร้องทุกข์
5.รับฟังความคิดเห็น
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.samnak-kn.go.th/pr... เมนู  ระเบียบ    ประกาศ 
  (1)     2      3      4      5