หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - โครงสร้างองค์กร
    - โครงสร้างผู้บริหารเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
    - โครงสร้างประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา
    - โครงสร้างสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาล
    - อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
    - ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไฟล์แนบ
    - คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขุนเณร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
    - กระดานสนทนา (Web Board)
    - Messenger (สัญลักษณ์ แมสเซนเจอร์ แชท มุมล่างขวามือสีฟ้า)
  o9 Social network
    - ร้องเรียนการทุจริต
    - ร้องเรียนร้องทุกข์
    - ช่องรับฟังความคิดเห็น
    - Facebook เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6