หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ตั้งอยู่เลขที่ 282 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักขุนเณรอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ถนนหมายเลข 1069 บางมูลนาก - วังงิ้ว ระยะห่างจากจังหวัดพิจิตรประมาณ 70 กิโลเมตร จำนวนพื้นที่ 12.30 ตารางกิโลเมตร
 
ตำบลได้แยกพื้นที่ปกครองจากอำเภอบางมูลนาก มีจำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่อพยพจากตำบลใกล้เคียง มีอาชีพทำนาเป็นหลัก พื้นที่เดิมเป็นหนองน้ำใหญ่ไม่ค่อยมีบ้านคนอาศัยได้มีพ่อค้าขายกระบือ ชื่อนายเณร จากจังหวัดเพชรบูรณ์ แวะพักอาศัย จึงเรียกสถานที่นี้ว่า สำนักตาขุนเณร ต่อมาหลังมีผู้คนอพยพมาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเปลี่ยนแปลงชื่อว่าสำนักขุนเณร
 
   
ภาพช่อฟ้าและรวงข้าว อยู่ในวงกลมประกอบลายไทย และชื่อเทศบาลตำบลสำนักขุนเณรพร้อมชื่อจังหวัดพิจิตร
ความหมาย

ช่อฟ้า คือ สัญลักษณ์หนึ่งของศาสนาพุทธ

รวงข้าว คือ เขตเทศบาลตำบลสำนักขุนเณรเป็นแหล่งข้าวที่อุดมสมบูรณ์

ลายไทย คือ แสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทบ
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สำนักขุนเณร (เขต ทต.วังบงค์) อ.ดงเจริญ และต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยพุก และ ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สำนักขุนเณร (เขต ทต.วังบงค์ ) อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  
 
 
 
 

เกษตรกรรม

ค้าขาย

รับจ้าง
 
พื้นที่ของเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีลำคลองไหลผ่านตอนกลางและตอนล่างของพื้นที่
 
   
เนื่องจากเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะอากาศโดยทั่วไปจึงมีลักษณะร้อนชื้น โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือ
  เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยวัดได้ 40.00 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึง กลางเดือนตุลาคม ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยได้ 372 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดคือเดือนธันวาคม และเดือนมกราคมซึ่งวัดอุณหภูมิเฉลี่ยได้ 18.2 และ 18.7 องศาเซลเซียส ตามลำดับ
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,385 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,242 คน คิดเป็นร้อยละ 52.08

หญิง จำนวน 1,143 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 807 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 193.90 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสำนักขุนเณร 450 373 823 375  
2   บ้านห้วยแห้ง 272 269 541 141
  3   บ้านไทรย้อย 316 290 606 170  
4   บ้านกุดระกำ 204 211 415 121
    รวม 1,242 1,143 2,385 807
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-657-153