[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ( 7/12/2017 4:16:31 PM )

       การดำเนินการเพื่อตอบสนองตอบเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง( 8/31/2015 10:03:43 AM )

       ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)( 7/2/2015 10:51:40 AM )

       ตัวอย่างหนังสือคำ้ประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ( 6/5/2015 3:01:29 PM )

       การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558( 6/5/2015 2:26:13 PM )

       ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕( 4/26/2011 11:38:51 AM )

       การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน( 4/26/2011 11:37:46 AM )

       การพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริ( 4/26/2011 11:37:00 AM )

       การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( 4/26/2011 11:36:29 AM )

       โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิม( 4/26/2011 11:35:13 AM )

       โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล( 4/26/2011 11:34:30 AM )


จำนวน : 11 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 1 หน้า
กระโดดไปหน้า   1  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.