ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประชาสมพันธ์   ]
 
                                                     หัวข้อ                                                                                                         วันที่                             
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการเงินและบัญชี 25-มิย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 25-มิย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 08-มิย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 08-มิย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ 06-มิย.-18
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 06-มิย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร จำนวน 1 รายการ 05-มิย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำชือเว็บไซต์และเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็ปไซต์ จำนวน 3 รา 05-มิย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้ออาหารเสริม_นมโรงเรียน_สำหรับโรงเรียนสำนักขุนเณรประจำภาคเรียนที่_1_2561 04-มิย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้ออาหารเสริม_นมโรงเรียน_สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ 04-มิย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวผ้าม่านและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 04-มิย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้านห้วยแห้ง จำนวน 2 แห่ง 30-พค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แผ่นป้ายจราจร) จำนวน 4 รายการ 30-พค.-18
ประกาศราคากลางปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง 24-พค.-18
ประกาศผู้ชยะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย161.pdf 21-พค.-18
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 7 รายการ 11-พค.-18
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ 10-พค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง (บ้านคนพิการ) จำนวน 6 รายการ 02-พค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนน คสล. ม.4 บ้านกุดระกำ บริเวณถนน คสล.บ้านวังปลายนา 01-พค.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนน คสล. ม.2 บ้านไทรย้อย 27-เมย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนน คสล. ม.1 บ้านห้วยแห้ง 27-เมย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 24-เมย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ 24-เมย.-18
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 20 รายการ 20-เมย.-18
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 20-เมย.-18
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ม.4 บ้านกุดระกำ 20-เมย.-18
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 19-เมย.-18
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.2 บ้านไทรย้อย ใกล้ที่นานายพันธ์ สุวรรณจันทร์ 18-เมย.-18
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.1 บ้านห้วยแห้ง ใกล้บ้านนายบุญเทอม เพิ่มสวัสดิ์ 18-เมย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 11-เมย.-18
ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.1 บ้านสำนักขุนเณร ตำบลสำนักขุนเณร 09-เมย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 03-เมย.-18
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 03-เมย.-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างราวเหล็กกันตกถนนคันคลองบุษบงค์ ม.1 บ้านสำนักขุนเณร 02-เมย.-18
Page of 5 Next >>

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.

11111111111111