ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประชาสมพันธ์   ]
 
                                                     หัวข้อ                                                                                                         วันที่                             
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ม.2 บ้านไทรย้อย จำนวน 4 แห่ง 15-ธค.-17
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ 14-ธค.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวครุภัณฑ์การศึกษา 14-ธค.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวครุภัณฑ์สำนักงาน 14-ธค.-17
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.2 บ้านไทรย้อย ต.สำนักขุนเณร จำนวน 4 แห่ง 08-ธค.-17
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 2 แห่ง 08-ธค.-17
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายหน้าเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร 07-ธค.-17
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.1 บ้านห้วยแห้ง ต.สำนักขุนเณร จำนวน 2 แห่ง 07-ธค.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 23-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานธุรการ 23-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ กองวิชาการ 21-พย.-17
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ (ที่จอดรถ) 16-พย.-17
ประกาศจัดทำแผนจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานธุรการ สำนักปลัดฯ 16-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุข 16-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองสวัสดิการสังคม 16-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองวิชาการ 16-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร 16-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียสำนักขุนเณร 16-พย.-17
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ธุรการ สำนักปลัดฯ 15-พย.-17
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันและเวลาให้บริการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 13-พย.-17
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์และการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 13-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์_วิชาการ 08-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์_กองสวัสดิการฯ. 08-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง_กองช่าง 08-พย.-17
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ม.4 บ้านกุดระกำ 03-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงทำสีรถยนต์บรรทุกกระบะ ทะเบียน บจ 6287 พิจิตร สำนักปลัด 01-พย.-17
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.4 บ้านกุดระกำ ต.สำนักขุนเณร 01-พย.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม_นม_ศุนย์เด็กเล็ก 27-ตค.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำนัก 27-ตค.-17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 18-ตค.-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออิฐประสาน_กองช่าง 17-ตค.-17
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ศูนย์เด็กเล็ก 12-ตค.-17
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลาง_ราคาอ้างอิง 12-ตค.-17
Page of 3 Next >>

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.

11111111111111