ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การดำเนินการเพื่อตอบสนองตอบเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ] 
การดำเนินการเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์_ต่อต้านการทุจริต_สร้างจิตส ำนึกไทยไม่โกง.pdf
ทำรายการเมื่อ: 31-สค.-15at 10:03

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 7/12/2017 4:16:31 PM ] เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ
 [ 8/31/2015 10:03:43 AM ] การดำเนินการเพื่อตอบสนองตอบเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
 [ 7/2/2015 10:51:40 AM ] ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 [ 6/5/2015 3:01:29 PM ] ตัวอย่างหนังสือคำ้ประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ
 [ 6/5/2015 2:26:13 PM ] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 [ 4/26/2011 11:38:51 AM ] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 [ 4/26/2011 11:37:46 AM ] การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.