ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนยุทธศาสตร์ ] 
      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก-อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ ิ่น

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

สำนักปลัดฯ /กองการศึกษา/

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แนวทางที่ ๑ จัดวางระบบการคมนาคมอย่างเชื่อมโยงได้มาตรฐานและทั่วถึง

แนวทางที่ ๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้า

ประปา ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง ฯลฯ

แนวทางที่ ๓ พัฒนาด้านการจราจรให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ ๔ พัฒนาพื้นที่สาธารณะและสถานที่พักผ่อนให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้ น

กองช่าง

กองช่าง

สำนักปลัด/กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ/กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การจัดการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพ

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

แนวทางที่ ๒ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

แนวทางที่ ๓ พัฒนางานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

แนวทางที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางที่ ๓ พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการทุกประเภท

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ

แนวทางที่ ๒ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้นำทุกระ ดับแนวทางที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ

ของชุมชน

แนวทางที่ ๖ จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองวิชาการฯ/กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

สำนักปลัดฯ/กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง-การบริหาร

แนวทางที่ ๑ บริหารการจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ ๒ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการส่งเสริม คุณธรรม

จริยธรรม

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนารายได้ของเทศบาล

แนวทางที่ ๔ พัฒนาสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภา พ

การบริการประชาชน

แนวทางที่ ๕ สนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ

แนวทางที่ ๖ สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย และการส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

ทุกหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๓ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ

กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 05-มิย.-15at 09:31
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.