ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การจัดการองค์กรความรู้ ] 
      

การจัดการองค์กรความรู้

การจัดการองค์การรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
     การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์ การแห่งการเรียนรู้”โดยอาศัยกระบวนการ“การจัดการความรู้”ในยุคท ี่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผ ลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่ก ารปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลัก ดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเ ปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ
4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     การจัดการความรู้ในองค์การ31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้

     ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
 
 
  แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

1.เกร็ดความรู้ห่างไกล_สตง.pdf
2.รู้แล้วบอกต่อ_บอกต่อเท่าที่รู้.pdf
3.ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง.pdf
4.เรียนรู้ความจริงของขันธ์_๕_นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม. pdf
5.หลักธรรมะในการทำงาน
6.วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน_ที่ได้ผลมากกว่าเงิน.pdf
7.คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหาร_และผู้นำที่ดี.pdf

  แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล

1.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น.pdf
2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป_ภาค_ก.ของกพ.pdf
3.การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย_พศ. 2556_รุ่นที่_3_2556.pdf
4.การฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf
5.ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้า นการบริหารงานบุคคล.pdf

  องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร
1.แผนพัฒนาบุคลากร
2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

2. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
1.หลักธรรมะในการทำงาน.pdf
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น_ พศ.๒๕๔๗.pdf
3.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ.25 42.pdf
4.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ_ให้แก่อปท_ฉบับที่_2_พ ศ.2542.pdf
5.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล_ฉบับที่_6_พศ.2552.pdf
6.คู่มือ_ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_ตาม_พรบ.พศ.2540.pdf


    ทำรายการเมื่อ: 28-พค.-15at 10:39
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.