ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สภาพทั่วไป/และขั้อมูลพื้นฐาน ] 
      

  ข้อมูลทั่วไป

      ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขตและเขตการปกครอง
  สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร    ตั้งอยู่เลขที่  282  หมู่ที่  1  ตำบลสำนักขุนเณร    อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร  ถนนหมายเลข  1069  บางมูลนาก-วังงิ้ว  ระยะห่างจากจังหวัดพิจิตร ประมาณ  70  กิโลเมตร  จำนวนพื้นที่  12.30 ตารางกิโลเมตร  อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อ   ต.สำนักขุนเณร  (เขตเทศบาลตำบลวังบงค์ )
          อ.ดงเจริญ  และ    ต.วังตะกู  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร
  ทิศใต้  ติดต่อ ต.ห้วยพุก  และ  ต.ห้วยร่วม  อ.ดงเจริญ  จ.พิจิตร
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.สำนักขุนเณร    (เขตเทศบาลตำบลวังบงค์ ) 
                                                              อ.ดงเจริญ  จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อ   ต.วังตะกู  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร
  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิประเทศ  พื้นที่ของเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร   มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม    ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา  ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีลำคลองไหลผ่านตอนกลางและตอนล่างของพื้นที่
  ลักษณะภูมิอากาศ  เนื่องจากเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ลักษณะอากาศโดยทั่วไปจึงมีลักษณะร้อนชื้น  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ  ทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู  คือ 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ระยะเวลาประมาณ  3  เดือน  เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ยวัดได้  40.00 องศาเซลเซียส
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึง  กลางเดือนตุลาคม ระยะเวลาประมาณ  5  เดือน  เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน  วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยได้  372  มิลลิเมตร
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์  ระยะเวลาประมาณ 4  เดือน  เดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดคือเดือนธันวาคม และเดือนมกราคมซึ่งวัดอุณหภูมิเฉลี่ยได้  18.2  และ  18.7  องศาเซลเซียส  ตามลำดับ
  สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  การประกอบอาชีพในเขตเทศ บาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ    เกษตรกรรม  ค้าขาย  และรับจ้าง  รองลงมาตามลำดับ  ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนดั้งเดิม  การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนมีน้อย ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่อยู่เดิมในท้องถิ่น
   ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคมขนส่ง
  เทศบาลสำนักขุนเณร สามารถติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  คือ  ทางบก    มีถนนเส้นทางหลักที่ใช้คือ  ถนนหมายเลข 1069บางมูลนาก - วังงิ้ว
  สำหรับการคมนาคมในเขตเทศบาลใช้เส้นทางถนน เป็นหลัก มีถนนจำนวน  24    สาย แบ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  14  สาย  ถนนลาดยาง  8  สาย  ถนนลูกรัง  2  สาย  และสะพาน    8 แห่ง
   การไฟฟ้า 
  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  750  ครัวเรือน  การดำเนินงานด้านไฟฟ้า    เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  เพื่อความสว่างตามถนน  บริเวณชุมชน  จำนวน  6  จุด  ครอบคลุม ถนน  6 สาย
  การประปา
     มีผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น  690  ครัวเรือน  สามารถสนองความต้องการของประชาชน ได้บางส่วน  ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  

  การสื่อสารและโทรคมนาคม
           จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลรวมทั้งสิ้น  250  เลขหมาย      ในเขตเทศบาลมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ    แห่ง  สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 สถานี หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ 2 แห่ง  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่  ให้บริการ  ครอบคลุม  95%  ของพื้นที่
 การจราจร
           สภาพการจราจรในเขตเทศบาลสามารถเดินทางได้คล่องตัวไม่มีปัญหาในก ารเดินทาง
  การใช้ที่ดิน 
  พื้นที่ในเขตเทศบาลมีพื้นที่  ๑๒.๓๐  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,600 ไร่  แบ่งเป็น
   -  พื้นที่พักอาศัย   1,000 ไร่
   -  พื้นที่เกษตรกรรม   6,480  ไร่
   -  พื้นที่พาณิชยกรรม       50  ไร่
   -  พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ            5๐  ไร่
   -  พื้นที่ตั้ง สถานศึกษา          20  ไร่
   ด้านเศรษฐกิจ
   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
  ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนมี  ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม    การพาณิชย์    การบริการ  และรับราชการ  รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตเทศบาล  160,789.00  บาท/คน/ปี 
  การเกษตรกรรม
  ในเขตพื้นที่เทศบาลสำนักขุนเณรมี การทำเกษตรกรรมซึ่งมีจำนวน   807  ครัวเรือน      มีมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  200,000  บาท/ครอบครัว/ปี
   การอุตสาหกรรม
  ภายในเขตเทศบาลมีการประกอบอุตสาหกรรม  เช่น  โรงสีข้าว    คุณภาพของข้าวสารจากจังหวัดพิจิตร  เป็นข้าวที่มีชื่อเสียง  คุณภาพดี 
   การพาณิชย์และบริการ
  เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร  มีสถานที่บริการน้ำมันขนาดเล็ก  6  แห่ง    ร้านค้าทั่วไป  22 แห่ง ร้านอาหาร 16 แห่ง ขายปุ๋ยและวัสดุก่อสร้าง 16 แห่ง   
   การท่องเที่ยว
  เทศบาลตำบลสำนักขุนเณรมีแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาล 1 แห่ง    คือ  วัดสำนักขุนเณร   ต.สำนักขุนเณร  อ.ดงเจริญ  จ.พิจิตร  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมาบูชาสักการะ  หลวงปู่เขียน  ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตร
   การปศุสัตว์
  เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาล เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำการเกษตร  เกษตรกรบางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร  และโคเนื้อ  เพื่อเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในครัวเรือน

      ด้านสังคม
   ประชากร
    เขตเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร  มีทั้งหมด  ๓  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๔
  

หมู่ที่

จำนวนประชากร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวน

ครัวเรือน

ผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

722

642

1,364

488

491

979

516

นายสุรินทร์ พุทธสอน

2

316

290

606

218

223

441

170

นายนิวัฒน์ ชมชื่น

4

204

211

415

140

148

288

121

นายบุญธรรม วิชาโคตร

รวมทั้งสิ้น

1,242

1,143

2,385

846

862

1,708

807

 

  ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2557
    เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร มีการจัดตั้งชุมชนทั้งหมด ๔ ชุมชน ดังนี้
    ชุมชนบ้านสำนักขุนเณร   2.ชุมชนบ้านห้วยแห้ง
    ชุมชนบ้านไทรย้อย  4.ชุมชนบ้านกุดระกำ

ชุมชน

จำนวนประชากร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวน

ครัวเรือน

ประธานชุมชน

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

บ้านสำนักขุนเณร

450

373

823

318

289

607

375

นายชัยชาญ มาชื่น

บ้านห้วยแห้ง

272

269

541

170

202

372

141

นางลำดวน พุทธสอน

บ้านไทรย้อย

316

290

606

218

223

441

170

นางประนอม พิรา

บ้านกุดระกำ

204

211

415

140

148

288

121

นางจำรูญ สอนมงคล

รวมทั้งสิ้น

1,242

1,143

2,385

846

862

1,708

807

 

  ข้อมูล  ณ วันที่  31  มีนาคม  2557

 การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
  การศึกษา  ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร 
  -  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 1  แห่ง  เป็นศูนย์ฯ  ที่เทศบาลตำบลสำนัก    ขุนเณรดูแล  โดยมีนักเรียนจำนวน  35  คน  2  ห้องเรียน  มี  ครู/อาจารย์    จำนวน  2  คน 
-  มีโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  จำนวน  1 แห่ง คือ  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)  ซึ่งมีการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้นมีครู  20  คน  นักเรียน  286  คน  จำนวนห้องเรียน  12  ห้องเรียน  อัตราเฉลี่ยของนักเรียนต่อห้องเรียน 24  คน 
- มีห้องสมุด จำนวน 1 แห่ง เป็นห้องสมุดของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเ ภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
  ศาสนาประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ มีวัด  3  แห่ง  คือ  วัดสำนักขุนเณร  วัดไทรย้อย  และวัดเกาะแก้วกุดระกำ    มีกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ  เช่น  งานวันเข้าพรรษา  วันออกพรรษาและวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ  เช่น  วันสงกรานต์  วันลอยกระทง  และงานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ  เช่น  งานประเพณีท้องถิ่นสักการะเจ้าพ่อตาพระศรีธรรมยา  (งานวันเกิดเจ้าพ่อตาพระศรีธรรมยา)  งานครบรอบทำบุญ 100  วันมรณภาพของ           หลวงปู่เขียน  และงานประเพณีท้องถิ่นสักการะหลวงพ่อเขียนเยี่ยมเยียนดง เจริญเป็นต้น
   การสาธารณสุข
  เทศบาลสำนักขุนเณรมีการ บริการด้านสาธารณสุข  โดยให้บริการประชาชนในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและการส่งเส ริมสุขภาพของประชาชน  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพอนามัย และในเขตเทศบาล  มีโรงพยาบาลประจำอำเภอ 1 แห่ง (โรงพยาบาลดงเจริญ)    มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  (สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ)  จำนวน  1  แห่ง และมีคลินิกเอกชน  3  แห่ง  ในปี  พ.ศ.2556  มีผู้มาขอรับบริการด้านรักษาพยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุขประม าณ  25,000  ครั้ง  ส่วนใหญ่เป็นการเจ็บป่วยเล็กๆ  น้อยๆ  เช่น  โรคระบบทางเดินหายใจ  ไข้หวัด  โรคระบบทางเดินอาหาร  เป็นต้น
             ในด้านการดูแลการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล  เทศบาลมีการดำเนินการกำจัด ขยะโดยเทศบาลเป็นผู้ดำเนิน   การเองโดยการจัดเก็บและกองบนพื้นแล้วเผาในสถานที่กำจัดขยะของเท ศบาล   ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ  6  กิโลเมตร  เนื้อที่  3  ไร่    มีรถขนขยะมูลฝอย  3 คัน  มีขยะมูลฝอยและ       สิ่งปฏิกูลเฉลี่ย  1.5 ตัน/วัน
    การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
  เทศบาลสำนักขุนเณรมีการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ สังคม  โดยการให้มีบริการสังคมสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล  การทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างของเทศบาล  และการให้การสังคมสงเคราะห์เงินช่วย  เหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมคนชรา  และคนพิการ  ในชุมชนที่ทางเทศบาลจัดตั้งขึ้น
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ในเขตเทศบาลสถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ    น้อยมาก  มีสถานีตำรวจในเขตเทศบาล 1 แห่ง  คือ  สถานีตำรวจภูธรดงเจริญ  มีสถานีดับเพลิงของเทศบาล  1  แห่ง  ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจนกำลังเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ   ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  อุบัติภัยที่มักเกิดในฤดูฝนคือ  น้ำท่วม  ซึ่งเทศบาลได้มีมาตรการป้องกันและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีปร ะสิทธิภาพ
        ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ทรัพยากรน้ำ
  เทศบาลตำบลสำนักขุนเณรมีลำคลอง  1 แห่ง  ไหลผ่านภายในเขตเทศบาลและสามารถใช้ประโยชน์ทาง  เกษตรกรรม  และการประมงได้
   ทรัพยากรป่าไม้
  เทศบาลตำบลสำนักขุนเณรไม่มีพื้นที่ที่เป็นป่าไม้โด ยธรรมชาติ  แต่เทศบาลได้ทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เท ศบาลตำบลสำนักขุนเณร    เป็นสวนสาธารณะ  และได้รณรงค์ปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะและอาคารบ้านเรือนอย่าง สม่ำเสมอ
   ทรัพยากรธรณี
  ในเขตเทศบาลไม่มีแร่ธาตุทรัพยากรภายในดิน    การใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเก ษตร  พื้นที่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม 
   สภาพแวดล้อม
  สภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบล  สำนักขุนเณรเทศบาลมีปริมาณขยะประมาณ 1.5  ตัน/วัน  โดยทั่วไปยังไม่มีผลกระทบมากนักทั้งทางอากาศและทางน้ำ  สำหรับด้านขยะมูลฝอยเทศบาลได้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปเผาน อกเขตเทศบาล    ในเขตท้องที่ตำบลสำนักขุนเณร   ระยะทางจากเทศบาลถึงสถานที่ทิ้งขยะประมาณ  6  กิโลเมตร  เนื้อที่  3  ไร่    สามารถรองรับขยะอย่างเพียงพอ    ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับปริมาณขยะแต่อย่างใด
  สำหรับการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านภูมิทัศน์  เทศบาลได้ตราเทศบัญญัติ  ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและด้านการรักษาความสะอาด  ซึ่งได้ปรับปรุงเทศบัญญัติให้เหมาะสม และทันสมัยอยู่ตลอด  อีกทั้งมีการควบคุมและติดตามผลตลอดเวลา
       ด้านการเมืองการบริหาร
   โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลตำบล สำนักขุนเณร
  เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร  มีสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  12 คน  มีคณะผู้บริหาร  5 คน  ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี  1 คน  รองนายกเทศมนตรี  จำนวน  2  คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน  1  คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  จำนวน  1  คน  มีปลัดเทศบาลรับผิดชอบควบคุมดูแลพนักงาน  แบ่งการบริหารออกเป็นกองต่างๆ  จำนวน  ๗  กอง  คือ
   สำนักปลัดเทศบาล  รับผิดชอบควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับงานสภาเทศบาล         งานตามระเบียบงานสารบรรณ  งานการเจ้าหน้าที่  งานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบภายในท้องถิ่น
   กองวิชาการและแผนงาน  รับผิดชอบควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานงบประมาณ  งานประชาสัมพันธ์  งานนิติการ    งานวิจัยและงานติดตามประเมินผล

  กองการศึกษา   รับผิดชอบควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินการศึกษาภายในเข ตเทศบาลทั้งในและนอกระบบ  งานนิเทศการศึกษา  งานสันทนาการ  งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  และงานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ
   กองคลัง  รับผิดชอบควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับ  งานการเงินและบัญชี    งานจัดเก็บรายได้  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  และงานพัสดุ

   กองช่าง  รับผิดชอบควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบแปลน  การควบคุมการก่อสร้างอาคาร  งานเคหะและชุมชน  การก่อสร้างบำรุงรักษาถนน  ทางสาธารณะ  การไฟฟ้าสาธารณะ และการดูแลสวนสาธารณะ
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  รับผิดชอบควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับ  การรักษาความสะอาด  การสุขาภิบาล  การกำจัดขยะมูลฝอย  การส่งเสริมสุขภาพประชาชน การป้องกันโรคติดต่อ
   กองสวัสดิการสังคม  รับผิดชอบควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน                การสังคมสงเคราะห์  การจัดสวัสดิการในชุมชน
  ศักยภาพของเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร

ประเภท

การศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยม/อาชีวะ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

-

1

6

-

-

4

2

1

11

-

-

7

-

-

-

2

-

6

2

-

-

4

-

-

10

2

34

รวม

7

4

14

7

-

8

2

4

46

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   มีดังนี้
  เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำ จัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
    เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
   ด้านการคลังท้องถิ่น
  รายรับ

รายรับ

รับจริง

ปี 2554

รับจริง

ปี 2555

รับจริง

ปี 2556

ประมาณการ

ปี 2557

รายได้ภาษีอากร

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

11,748,385.39

102,050.00

162,552.76

39,024.00

8,357,079.00

2,418,828.00

12,567,711.51

100,725.-

267,429.54

59,920.-

7,633,532.-

3,284,846.-

15,401,710.75

90,522.40

360,473.54

97,712.00

8,606,317.00

3,532,720.00

15,938,000.-

83,300.-

200,000.-

80,100.-

8,500,000.-

-

ยอดรวม

22,827,919.15

23,914,164.05

28,089,455.69

24,801,400.-

 รายจ่ายตามแผนงาน

รายจ่าย

จ่ายจริง

ปี 2554

จ่ายจริง

ปี 2555

จ่ายจริง

ปี 2556

ประมาณการ

ปี 2557

1.ด้านบริหารงานทั่วไป

   1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

  1.2 แผนงานการรักษาความ

         สงบภายใน

2.ด้านบริการชุมชนและสังคม

  2.1 แผนงานการศึกษา

 2.2 แผนงานสาธารณสุข

  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

  2.5 แผนงานสร้างความ

         เข้มแข็งของชุมชน

   2.6 แผนงานการศาสนา

         วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.ด้านการดำเนินงานอื่น

  3.1 แผนงานงบกลาง

 

8,886,528.29

1,188,343.49

 

 

1,353,741.82

448,734.00

-

3,961,463.44

623,201.00

 

1,628,711.00

 

 

965,318.42

 

7,477,254.64

1,294,717.50

 

 

1,430,649.89

505,022.44

2,000.00

6,452,930.10

616,485.00

 

918,912.00

 

 

755,482.60

 

8,833,019.51

2,068,056.00

 

 

1,782,219.67

350,728.00

-

7,578,606.74

650,850.00

 

787,525.99

 

 

4,020,276.96

 

9,145,480.-

1,508,320.-

 

 

1,956,100.-

520,000.-

63,000.-

8,529,090.-

965,940.-

 

880,000.-

 

 

1,233,428.-

ยอดรวม

19,056,041.46

19,453,454.17

26,071,282.87

24,801,358.-

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด

จ่ายจริง

ปี ๒๕๕4

จ่ายจริง

ปี ๒๕๕5

จ่ายจริง

ปี 2556

ประมาณการ

ปี ๒๕๕7

งบกลาง

งบเงินอุดหนุน

งบดำเนินการ

งบบุคลากร

งบลงทุน

965,318.42

988,151.44

8,249,385.21

5,452,336.39

3,400,850.00

755,482.60

973,300.00

5,781,670.57

7,320,731.00

4,622,270.00

4,020,276.96

1,052,728.29

6,037,369.17

8,954,685.00

6,006,223.45

1,233,428.-

1,155,000.-

7,469,100.-

8,729,430.-

6,214,400.-

ยอดรวม

19,056,041.46

19,453,454.17

26,071,282.87

24,801,358.-

  การดำเนินกิจการเทศพาณิชย์
  เทศบาลตำบลสำนักขุนเณรไม่มีการดำเนินงานด้านเทศพาณิชย์
  บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองการบริหาร
  ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการ บริหารโดยผ่านคณะกรรมการชุมชนมายังเทศบาล  มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนในชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการที่จะแก้ไขปัญหาภาย ในชุมชนของตนเองโดยการประชาคม  ปัจจุบันเทศบาลตำบลสำนักขุนเณรจัดตั้งชุมชน ย่อยในเขตเทศบาลจำนวน  4 ชุมชน  มีกรรมการชุมชนทั้งสิ้น  40 คน  นอกจากคณะกรรมการชุมชนแล้วยังมีกลุ่มต่างๆ  ที่จัดตั้งในชุมชนเพื่อดำเนินกิจกรรมแต่ละด้าน  เช่น กลุ่มแม่บ้าน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เป็นต้น
  การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ภายในเขตเทศบาลมีสถานีดับเพลิง  1  แห่ง  มีรถดับเพลิง  2  คัน  รถบรรทุกน้ำ  1 คัน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  8  คน  มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ซึ่งผ่านการอบรมไปแล้ว  207  คน 
  สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  เทศบาลตำบลสำนักขุนเณรมีจำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งจำนวน  1,708  คน   ชาย  846  คน  หญิง  862 คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2557) ปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งมีน้อยเนื่องจากพื้นที่ในเขต เทศบาลมีขนาดเล็ก  การเดินทางมาใช้สิทธิสะดวก  ประชาชนมีความกระตือรือร้นมีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  และทางเทศบาลได้มีการรณรงค์ในการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนใน ทุกระดับ
   เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
  - รถดับเพลิง จำนวน ๒ คัน
   ก. คันที่ 1   จุน้ำได้ 6,000  ลบ.ม.
   ข. คันที่ 2   จุน้ำได้  6,000   ลบ.ม.
             - รถบรรทุกน้ำ  จำนวน  ๑  คัน
   จุน้ำได้  6,000  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ  พ.ศ. 2557  ราคา 1,945,000.-  บาท
  - เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  2 เครื่อง
  - เครื่องสูบน้ำ  2 เครื่อง
  - รถกระเช้า 1 คัน
  - รถจัดเก็บขยะ  3  คัน
           - รถยนต์กระบะส่วนกลาง  2  คัน

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 14-พค.-15at 09:09
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.