ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ บ้านสำนักขุนเณร ] 
      

       
    นายชาญชัย มาชื่น    
    ประธานกรรมการชุมชนบ้านสำนักขุนเณร    
         
       
    นางสาวอังคณา ลิ้มไขแสง    
    รองประธานกรรมการชุมขนบ้านสำนักขุนเณร    
         
     
นางจิราพร  น้อยเกิด       นางประดับ นุชเทียน
กรรมการ/ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ       กรรมการ/ฝ่ายปกครอง
         
     
นางเพลิน รัตนประภาภรณ์       นางประทีป ทรงบังผัน
กรรมการ/ฝ่ายปกกันและรักษาความสงบเรียบร้อย       กรรมการ/ฝ่ายการคลัง
         
     
นางสุนีย์ ทรงบัวผัน       นางปฑิตตา ชามะรัตน์
กรรมการ/ฝ่ายสาธารณสุข       กรรมการ/ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม
         
     
นางไล้ สอนมี       นางพัสกร มาชื่น
กรรมการ/ฝ่ายสวัสดิการสังคม       กรรมการ/เลขานุการ
         

 

    ทำรายการเมื่อ: 14-พค.-15at 08:59
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.