ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ บ้านห้วยแห้ง ] 
      

       
    นางลำดวน พุทธสอน    
    ประธานกรรมการชุมชนบ้านห้วยแห้ง    
         
         
       
    นางสาวนิด เหลามี    
    รองประธานกรรมการชุมชนบ้านห้วยแห้ง    
         
     
นางสนิท แจ่มจันทร์       นางดวงจันทร์ พูลสละ
กรรมการ/ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ       กรรมการ/ฝ่ายปกครอง
         
     
นายชำนาญ ครองสิน       นายบุญเทอม เพิ่มสวัสดิ์
กรรมการ/ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย       กรรมการ/ฝ่ายการคลัง
         
     
นางสุมาลี คำมา       บางบุญมี งามพันธ์
กรรมการ/ฝ่ายสาธารณสุข       กรรมการ/ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม
         
     
นางหลอด หล้าชิต       นายสมบัติ ทิพย์วรรณ
กรรมการ/ฝ่ายสวัสดิการสังคม       กรรมการ/เลขานุการ
         

 

    ทำรายการเมื่อ: 12-พค.-15at 09:34
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.