ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ บ้านไทรย้อย ] 
      

       
    นางมนัส บัวน้อย    
    ประธานกรรมการชุมชนบ้านไทรย้อย    
         
       
    นางปาริชาต ทิพย์เนตร    
    รองประธานกรรมการชุมชนบ้านไทรย้อย    
         
     
นางสมชิต โรจน์อรุจ       นายเกิ่ง ยิ้มยวน
กรรมการ/ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ       กรรมการ/ฝ่ายปกครอง
         
     
นายเรียน พวงคำ       นางนภาพร จิตชนะ
กรรมการ/ฝ่ายปกกันและรักษาความสงบเรียบร้อย       กรรมการ/ฝ่ายการคลัง
         
     
นางสำอางค์ จันอินทร์       นางสุนีย์ บัวอุไร
กรรมการ/ฝ่ายสาธาณสุข       กรรมการ/ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม
         
     
นางสังวาลย์ แพงมี       นางปราณี ทิพย์เนตร
กรรมการ/ฝ่ายสวัดิการสังคม       กรรมการ/เลขานุการ
         

 

    ทำรายการเมื่อ: 12-พค.-15at 09:33
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.