ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองคลัง ] 
      

างสาวเบญจวรรณ ศรีธิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิรัช โพธิ์สอน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 5

 รับผิดชอบงาน

 งานธุรการ
 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 งานผลประโยชน์
 งานการเงินและบัญชี
 งานพัสดุและทรัพย์สิน
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

 

    ทำรายการเมื่อ: 12-พค.-15at 09:23
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.