ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองสวัสดิการสังคม ] 
      

นายวรชัย  ปรางทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  รับผิดชอบงาน

  งานธุรการ
   งานสังคมสงเคราะห์
   งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
   งานพัฒนาชุมชน

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 12-พค.-15at 09:18
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.