ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ วิสัยทัศน์/พันธกิจ ] 
      

   วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
       สำนักขุนเณรก้าวไกล  ใส่ใจการศึกษา
       เพิ่มรายได้ประชา  เน้นคุณค่าสังคม
       ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม  สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
  
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
     ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษ ฐกิจพอเพียง
     ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
     ส่งเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     สนับสนุนการให้ความรู้ต่าง ๆ ด้านการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพ
   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
     พัฒนาระบบคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีการเชื่อมโยง สามารถใช้งาน ได้ดีสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและครอบคลุม ทุกพื้นที่
     การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอ กับความต้องการของประชาชน
     การติดตั้งเครื่องหมายจราจร  ป้ายเตือนและสัญญาณไฟจราจร ให้ครอบคลุมพื้น ที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
   พัฒนางานสาธารณสุข
     ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันและรักษา สุขภาพ
     การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชน
     การตรวจร้านค้าและสถานประกอบการให้มีมาตรฐานในการจำหน่ายสินค้า
   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
     ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
     ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
     การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
   ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     การส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้นำ
     ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชนและประชาชน
     การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นใน ชุมชน
     สนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
   พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง-การบริหาร
     พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
     ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
     ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการบริหารจัดการ
     การจัดอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน การเมืองการปกครองและกฎหมายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     การจัดวางระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอกั บ ความต้องการของประชาชน

 

    ทำรายการเมื่อ: 27-เมย.-15at 09:42
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.