ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนพัฒนาสามปี ] 
      

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 

 แยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก-อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น

           ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แนวทางที่ ๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาอาคาร สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง ฯลฯ

แนวทางที่ ๓ พัฒนาด้านการจราจรให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ ๔ พัฒนาพื้นที่สาธารณะและสถานที่พักผ่อนให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้ น

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการสาธารณสุ ขและเสริมสร้างสุขภาพ

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

แนวทางที่ ๒ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

แนวทางที่ ๓ พัฒนางานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

แนวทางที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางที่ ๓ พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการทุกประเภท

    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ

แนวทางที่ ๒ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้นำทุ กระดับ

แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการของชุมชน

แนวทางที่ ๖ จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง-การบริหาร

แนวทางที่ ๑ บริหารการจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ ๒ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนารายได้ของเทศบาล

แนวทางที่ ๔ พัฒนาสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภา พการบริการประชาชน

แนวทางที่ ๕ สนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ

แนวทางที่ ๖ สนับสนุนในระบอบประชาธิปไตย และการส่งเสริมสนับสนุนให้ประ ชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

    ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๓ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ


รายละเอีดยโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)

๑._ยุทธศาสตร์__การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.pdf

๒._ยุทธศาสตร์__การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน_และการบริการสาธารณะ. pdf 
๑._ยุทธศาสตร์__การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.pdf


๓._ยุทธศาสตร์__การจัดการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพ.pdf


๕._ยุทธศาสตร์__การพัฒนาสังคม__คุณภาพชีวิต__และการสังคมสงเครา ะห์.pdf

๖._ยุทธศาสตร์__การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง_-_การบริหาร.pdf

๗._ยุทธศาสตร์__การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี_พ.ศ.2560-2562.rar
    ทำรายการเมื่อ: 23-เมย.-15at 16:04
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.