ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ เทศบัญญัติ ] 
      

เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดประมาณการจากรายจ่าย

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_ประจำปีงบประมาณ_2561

1.1.1_แผนงานบริหารงานทั่วไป_งานบริหารทั่วไป

1.1.2_แผนงานบริหารงานทั่วไป_งานวางแผนสถิติและวิชาการ

1.1.3_แผนงานบริหารงานทั่วไป_งานบริหารงานคลัง

1.2.1_แผนงานการรักษาความสงบภายใน_งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน

1.2.2_แผนงานการรักษาความสงบภายใน_งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย

2.1.2_แผนงานการศึกษา_งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2.2.1_แผนงานสาธารณสุข_งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

2.2.2_แผนงานสาธารณสุข_งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

2.3.1_แผนงานสังคมสงเคราะห์_งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

2.4.1_แผนงานเคหะและชุมชน_งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและช ุมชน

2.4.2_แผนงานเคหะและชุมชน_งานไฟฟ้าถนน

2.4.3_แผนงานเคหะและชุมชน_งานสวนสาธารณะ

2.4.4_แผนงานเคหะและชุมชน_งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.5.1_แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน_งานบริหารทั่วไปเกี่ยวก ับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.5.2_แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน_งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน

2.6.1_แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ_งานศาสนาวัฒนธรรมท้อ งถิ่น


เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายละเอียดประมาณการจากรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2560.rar
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


 

รายละเอียดประมาณการจากรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2559.rar

    ทำรายการเมื่อ: 23-เมย.-15at 16:04
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.