ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ] 
      

นายธนากร  สุดใจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  รับผิดชอบงาน

  งานธุรการ
   งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
   งานรักษาความสะอาด
   งานส่งเสริมสุขภาพ
   งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   งานสัตวแพทย์
   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.