ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ข้อมูลสำหรับประชาชน ] 
      

 คู่มือแนะนำประชาชน.pdf

1.การขออนุญาตฆ่าสัตว์_ในโรงฆ่าสัตว์.pdf

2.การจดทะเบียนพาณิชย์_ตั้งใหม่_ตาม_พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์_พ.ศ. _2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf

3.การจดทะเบียนพาณิชย์_เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน_ตาม_พ.ร.บ.ท ะเบียนพาณิชย์_พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pd f

4.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร.pdf

5.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร_กรณีแก้ไขรายการสัญชา ติ.pdf

6.การแก้ไขรายการบ้าน_กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง_หรื อบ้านเลขที่ซ้ำกัน.pdf

7.การขอปรับปรุงรายการ_กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย_บุคคลที่ไ ม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ_แต่ถูกจำหน่ ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร.pdf

8.การขอปรับปรุงรายการ_กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาต ิไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร.pdf

9.การขอเลขที่บ้าน.pdf

10.การขอเลขที่บ้าน_กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.pdf

11.การขอหนังสือรับรองการเกิด_ตามมาตรา_20.pdf

12.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง.pdf

13.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน_กรณีคนสัญชา ติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างปร ะเทศ.pdf

14.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน_กรณีมีชื่อแ ละรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า_1_แห่ง.pdf

15.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน_เมื่อปรากฏว ่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว_แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและร ายการบุคคล.pdf

16.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน_เมื่อมีคำสั ่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ.pdf

17.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน.pdf

18.การแจ้งรื้้อถอนบ้าน_หรือบ้านถูกทำลาย.pdf

19.การตรวจ_คัด_และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร_กรณีเอกสารต้นฉ บับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน.pdf

20.การตรวจ_คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร.pdf

21.การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล .pdf

22.การเพิ่มชื่อ_กรณีการใช้สูติบัตร_ใบแจ้งการย้ายที่อยู่_หรือ ทะเบียนบ้านแบบเดิม.pdf

23.การเพิ่มชื่อ_กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้ อยู่อาศัยในราชอาณาจักร_เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ.pdf

24.การเพิ่มชื่อ_กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้ม ีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย_เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน_ _1.pdf

25.การเพิ่มชื่อ_กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประ เทศไทย_ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด_ มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน_ท.ร._13.pdf


27.การเพิ่มชื่อ_กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไท ยตามกฎหมาย.pdf30.การเพิ่มชื่อ_กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ_หรื อเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย_โดยไม่มีหลักฐานแสด งว่าเป็นคนสัญชาติไทย.pdf

31.การเพิ่มชื่อ_กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลัก ฐานการเกิด.pdf

32.การเพิ่มชื่อ_กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ_ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ_หรือหนังสือสำคัญประจำตัว_% 28Certificate_of_Identity%29.pdf

33.การเพิ่มชื่อ_กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี_พ.ศ._2 499.pdf


36.การเพิ่มชื่อ_กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่ อในทะเบียนบ้าน_โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง.pdf

37.การเพิ่มชื่อ_บุคคลที่ได้มีการลงรายการ_-ตายหรือจำหน่าย-_ใน ทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน_เนื่องจากการแจ้งตายผิ ดคน_หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง.pdf

38.การรับแจ้งการเกิด_กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น.pdf

39.การรับแจ้งการเกิด_กรณีเกิดในบ้าน_และเกิดนอกบ้าน.pdf

40.การรับแจ้งการเกิด_กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด_หรือเด็กไร้เดียงส าถูกทอดทิ้ง.pdf

41.การรับแจ้งการเกิด_กรณีเด็กเร่ร่อน_หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพก ารี_หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ_หรือการสงเคราะห์.pdf

42.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด.pdf

43.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด_กรณีท้องที่อื่น.pdf

44.การรับแจ้งการตาย_กรณีตายในบ้าน_และตายนอกบ้าน.pdf

45.การรับแจ้งการตาย_กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย_แต่ไม่พบศพ.pd f

46.การรับแจ้งการตาย_กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร.pdf

47.การรับแจ้งการตาย_กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือต ายผิดธรรมชาติ.pdf

48.การรับแจ้งการตาย_กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf

49.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด.pdf

50.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด_กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf

52.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม.pdf

53.การรับแจ้งการย้ายเข้า.pdf

54.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน_แ ละไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด.pdf

55.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ.pdf

56.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง.pdf

57.การรับแจ้งการย้ายออก.pdf

58.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง.pdf

59.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว_แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย_หร ือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า.pdf

60.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน. pdf

61.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง_ดัดแปลง_รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ ายอาคาร.pdf

62.การขอใบรับรองการก่อสร้าง_ดัดแปลง_หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามม าตรา_32.pdf

63.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf

64.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา_21.pdf

65.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf

66.การขออนุญาตดัดแปลง_หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ_และทางเข้า_-_ ออกของรถ_เพื่อการอื่นตามมาตรา_34.pdf

67.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร_ตามมาตรา_21.pdf

68.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา_33.pdf

69.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร_ตามมาตรา_22.pdf

70.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf

72.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf

73.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf

74.การแจ้งถมดิน.pdf

75.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf

76.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

77.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังก ัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

78.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf

79.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

86.การขอรับบำเหน็จตกทอด_%28กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเ ดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม%29.pdf

88.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท_%28กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรป กครองส่วนท้องถิ่น_ถึงแก่กรรม%29.pdf

89.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท_%28กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้ างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากก ารปฏิบัติงานในหน้าที่%29.pdf

90.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ องค์กรปกครอง_ส่วนท้องถิ่น.pdf

91.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่น.pdf

92.การรับชำระภาษีป้าย.pdf

93.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

94.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf

95.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร_พืนที่เกิน_200_ตารางเมตร.pdf

96.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

97.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.p df

98.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf

99.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหา ร_พื้นที่เกิน_200_ตารางเมตร.pdf

100.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

101.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

102.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถ านที่สะสมอาหาร_พื้นที่ไม่เกิน_200_ตารางเมตร.pdf

103.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่_2.pdf

ABFDE_ผนวก_ก_แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน.docx
    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:41
 

 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.