ข้อมูลสำหรับประชาชน

       ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         83.18%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.85%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.31%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 10 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

...............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  สำนักขุนเณรก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา เพิ่มรายได้ประชา เน้นคุณค่าสังคม ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม  

  
  ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลพิจิตร
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลพิจิตร”ในบริเวณพื้นที่อำเภอดงเจริญ บริเวณตลาดสำนักขุนเณร เพื่อนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพิจิตร ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่แพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาล รวมทั้งส่งเสริมให้คนพิจิตร มีส่วนร่วมดูแลโรงพยาบาลพิจิตร เพื่อคนพิจิตรด้วยกัน และให้ความสำคัญกับสุขภาพ
อ่านต่อ..   
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 เทศบาลตำบลสำนักขุนเณรได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 256เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกันได้แลกเปลี่ยนความรู้การดูแลตนเองได้ทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการเงินและบัญชี   [ 25/6/2561 16:15:38 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ   [ 25/6/2561 11:55:54 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ   [ 8/6/2561 16:00:58 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ   [ 8/6/2561 15:59:57 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ   [ 6/6/2561 15:26:24 ]

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561   [ 6/6/2561 15:21:18 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร จำนวน 1 รายการ   [ 5/6/2561 14:56:00 ]
     
 
 
 
 [ 12/7/2560 16:16:31 ] เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ
 [ 31/8/2558 10:03:43 ] การดำเนินการเพื่อตอบสนองตอบเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
 [ 2/7/2558 10:51:40 ] ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 [ 5/6/2558 15:01:29 ] ตัวอย่างหนังสือคำ้ประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ
 [ 5/6/2558 14:26:13 ] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 [ 26/4/2554 11:38:51 ] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 [ 26/4/2554 11:37:46 ] การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 
 
 
 
 [ 18/5/2561 12:54:57 ] หลักธรรมาภิบาล Good Governance
 [ 14/12/2560 14:34:49 ] เต้นแอโรบิคสู้ความดันโลหิต
 [ 31/10/2560 15:32:03 ] ชุมชนสะอาดด้วยการคัดแยกขยะ
 [ 6/7/2560 8:56:24 ] ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย
 [ 5/7/2560 13:52:22 ] ไวรัสซิการะบาดหนักพิจิตร
 [ 29/6/2560 16:11:10 ] “โรคมือเท้าปาก” รู้ทันไม่อันตราย
 [ 29/6/2560 16:08:12 ] โรคอันตราย ในเด็ก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 647 ทดสอบ 28-พค.-15 ตอบ 0/อ่าน 464
ห้ามเข้า 600 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 23-มีค.-15 ตอบ 0/อ่าน 272
 
 
 
 
 
 
 
 


เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่เทศบาล : 282 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 

โทรศัพท์ : 0-5665-7153  แฟกซ์: 0-5665-7298   Email : snk.go.th
Copyright 2015.snk.go.th All rights reserved. Powered by ipn engineer co.,ltd.